Loading...
Loading...

بیمه مسافرت

فرم بیمه

درمان مسافر بیمه مشاغل دارای فرانشیز می باشد یعنی در صورتی که شخص به مراکز درمانی ملکی مراجعه نماید که با این شرکت قرار داد داشته باشند باید هزینه سهم بیمار را پرداخت کند. اما اغلب هزینه های دندان پزشکی و پروتز دندان تعلق نمی گیرد. این نوع شامل بیمه بیکاری نمی شود. به همین دلیل غرامت بیکاری هم به این دوران بیمه تعلق نمی گیرد.
بیمه مسافرت
برای تکمیل فرم ابتدا باید وارد شوید. ورود یا ثبت نام